Свързаване на KnifeZones с DRZONES

В този раздел можете да подадете заявка за преработка на даден плъгин. Имайте предвид, че задължително трябва да преодставите кода на въпросния плъгин.
Отговори
Потребителски аватар

Автор на темата
deadlylord ZBB
Потребител
Потребител
Мнения: 541
Регистриран: 04 апр 2017, 16:35
Местоположение: Бургас, България
Години: 20
Контакти:

Свързаване на KnifeZones с DRZONES

Мнение от deadlylord ZBB » 29 юни 2018, 10:12

Добър ден, можете ли да свържите

Код: Избери всички

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <fakemeta>
#include <engine>

#define MAX_ZONES	5
#define TASK_ID		1234

#define OriginX		0
#define OriginY		1
#define OriginZ		2

new cvar_kzsize
new cvar_kzsizez
new cvar_nadepro

new bool:g_DirExist
new g_ConfigsDir[64]
new g_KnifeZoneDir[64]

new g_ProtectionTime[33]
new bool:g_InTheZone[33]
new g_show_ring

new zoneID,sprite_zbeam
new g_KnifeZoneOrgins[MAX_ZONES][3]
new bool:g_KnifeZoneLogos[MAX_ZONES]

static const PLUGIN_NAME[] 	= "Knife Zone"
static const PLUGIN_AUTHOR[] 	= "Cheap_Suit"
static const PLUGIN_VERSION[]	= "1.6"

public plugin_precache() sprite_zbeam = precache_model("sprites/zbeam4.spr")

public plugin_init()
{
register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
register_cvar(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, FCVAR_SPONLY|FCVAR_SERVER)
register_clcmd("say /zone", "open_KnifeZone", ADMIN_RCON, "Knife Zone Menu")
register_menucmd(register_menuid("Knife Zone Menu"), 1023, "action_KnifeZone")
register_touch("player","func_wall", "removeIT")
cvar_kzsize = register_cvar("amx_kzsize","60")
cvar_kzsizez = register_cvar("amx_kzsizez","50")
cvar_nadepro = register_cvar("amx_kznadepro","1")
g_show_ring = register_cvar("amx_viewzone", "0")

register_forward(FM_TraceLine, "fwd_TraceLine")
register_directory()
}

register_directory()
{
get_configsdir(g_ConfigsDir, 63)
format(g_KnifeZoneDir, 63, "%s/blockbarrier", g_ConfigsDir)

if(!dir_exists(g_KnifeZoneDir))
{
log_amx("Knife Zone directory does not exist")
g_DirExist = false
} 
else 
{
g_DirExist = true

new curMap[32]
get_mapname(curMap, 31)
load_origins(curMap)

set_task(1.0, "task_visuals", TASK_ID, _, _, "b")
}
}

public open_KnifeZone(id, level, cid)
{
if(!cmd_access(id, level, cid, 1))
return PLUGIN_HANDLED

if(!g_DirExist) 
console_print(id, "Knife Zone directory does not exist")
else
display_KnifeZone(id)

return PLUGIN_HANDLED
}

public display_KnifeZone(id)
{
new menuBody[512]
new len = format(menuBody, 511, "\rBaseBuild Remover Block's^n")
len += format(menuBody[len], 511-len, "^n\y1.\wCreate a zone")
len += format(menuBody[len], 511-len, "^n\y2.\wRemove all zones^n^n^n")
len += format(menuBody[len], 511-len, "^n\r0.\dExit menu")

new keys = (1<<0|1<<1|1<<9)
show_menu(id, keys, menuBody, -1, "Knife Zone Menu")	
}

public action_KnifeZone(id, key)
{
switch(key) 
{
case 0:	
{
if(zoneID >= MAX_ZONES)
{
client_print(id, print_chat, "Max Knife Zones reached")
return PLUGIN_HANDLED
}

if(!is_user_alive(id)) 
{
client_print(id, print_chat, "You have to be alive to make a knife zone")
return PLUGIN_HANDLED
}

_makeZone(id)
display_KnifeZone(id)
client_print(id, print_chat, "knife zone created")
}			
case 1: 
{
_removeZones()
display_KnifeZone(id)
client_print(id, print_chat, "All Knife Zones removed")
}
}
return PLUGIN_HANDLED
}

public fwd_TraceLine(Float:v1[3], Float:v2[3], noMonsters, id)
{  
if(!is_user_alive(id))
return FMRES_IGNORED

new victim = get_tr(TR_pHit)
if(!is_user_alive(victim))
return FMRES_IGNORED

new tmp[2], weapon = get_user_weapon(victim, tmp[0], tmp[1]) 
if(weapon == CSW_KNIFE && g_InTheZone[victim])
set_tr(TR_flFraction, 1.0)

return FMRES_IGNORED
}

public client_PreThink(id)
{
if(!task_exists(TASK_ID) || !is_user_alive(id)) 
{
g_ProtectionTime[id] = -1
g_InTheZone[id] = false

return PLUGIN_CONTINUE
}

if(!check_origin(id))
{
g_InTheZone[id] = false
g_ProtectionTime[id] = -1

return PLUGIN_CONTINUE
}

g_InTheZone[id] = true

return PLUGIN_CONTINUE
}

public removeIT(id,ent)
{
if(check_origin(id) && is_valid_ent(ent))
engfunc(EngFunc_SetOrigin, ent, Float:{ 0.0, 0.0, 0.0 })
}

stock check_origin(id)
{
new iOrigin[3]
get_user_origin(id, iOrigin, 0)

for(new i = 0; i < MAX_ZONES; ++i)
{
if((g_KnifeZoneOrgins[i][OriginX] == 0) 
&& (g_KnifeZoneOrgins[i][OriginY] == 0) 
&& g_KnifeZoneOrgins[i][OriginZ] == 0)
continue

new ZoneSizeX = get_pcvar_num(cvar_kzsize)
new ZoneSizeY = get_pcvar_num(cvar_kzsize)
new ZoneSizeZ = get_pcvar_num(cvar_kzsizez)

if((g_KnifeZoneOrgins[i][OriginX] - iOrigin[0] > ZoneSizeX) || (g_KnifeZoneOrgins[i][OriginX] - iOrigin[0] < -ZoneSizeX) 
|| (g_KnifeZoneOrgins[i][OriginY] - iOrigin[1] > ZoneSizeY) || (g_KnifeZoneOrgins[i][OriginY] - iOrigin[1] < -ZoneSizeY)
|| (g_KnifeZoneOrgins[i][OriginZ] - iOrigin[2] > ZoneSizeZ) || (g_KnifeZoneOrgins[i][OriginZ] - iOrigin[2] < -ZoneSizeZ))
continue

return true
}
return false
}

stock check_GrenadeOrigin(Origin[3])
{	
new Ent = -1
while((Ent = find_ent_by_class(Ent, "grenade")))
{
new szModel[32]
entity_get_string(Ent, EV_SZ_model, szModel, 31)
if(equal(szModel, "models/w_smokegrenade.mdl") 
|| equal(szModel, "models/w_hegrenade.mdl") 
|| equal(szModel, "models/w_flashbang.mdl"))
{
new Float:vOrigin[3], iOrigin[3]
entity_get_vector(Ent, EV_VEC_origin, vOrigin)
FVecIVec(vOrigin, iOrigin)

if(get_distance(iOrigin, Origin) <= get_pcvar_num(cvar_kzsize))
remove_entity(Ent)
}
}
}

load_origins(mapname[])
{
new mapFile[64]
format(mapFile, 63, "%s/%s.cfg", g_KnifeZoneDir, mapname)

if(!file_exists(mapFile)) 
{
server_print("There are no Knife Zone(s) for %s", mapname)
return PLUGIN_CONTINUE
}

new Text[64], Line = 0, Len = 0
while(read_file(mapFile, Line++, Text, 63, Len))
{
if((Text[0]==';') || !Len)
continue

if(zoneID >= MAX_ZONES)
{
log_amx("Max Knife Zones reached, increase MAX_ZONES")
break
}

new iOrigin[3][16]
parse(Text, iOrigin[OriginX], 15, iOrigin[OriginY], 15, iOrigin[OriginZ], 15)

g_KnifeZoneOrgins[zoneID][OriginX] = str_to_num(iOrigin[OriginX])
g_KnifeZoneOrgins[zoneID][OriginY] = str_to_num(iOrigin[OriginY])
g_KnifeZoneOrgins[zoneID][OriginZ] = str_to_num(iOrigin[OriginZ])

zoneID += 1
}
return PLUGIN_CONTINUE
}

save_origin(mapname[], Origin[3])
{
new mapFile[64], Text[64]
format(mapFile, 63, "%s/%s.cfg", g_KnifeZoneDir, mapname)
if(!file_exists(mapFile)) 
{
new Comments[64]
format(Comments, 63, "; Knife Zone origins for %s", mapname)
write_file(mapFile, Comments, -1)
}

format(Text, 64, "%i %i %i", Origin[OriginX], Origin[OriginY], Origin[OriginZ])
write_file(mapFile, Text, -1)
}

public task_visuals()
{
for(new i = 0; i < MAX_ZONES; ++i)
{
if((g_KnifeZoneOrgins[i][OriginX] == 0) 
&& (g_KnifeZoneOrgins[i][OriginY] == 0) 
&& g_KnifeZoneOrgins[i][OriginZ] == 0)
continue

if(get_pcvar_num(g_show_ring))
create_kzring(g_KnifeZoneOrgins[i])

if(get_pcvar_num(cvar_nadepro))
check_GrenadeOrigin(g_KnifeZoneOrgins[i])

if(!g_KnifeZoneLogos[i]) 
g_KnifeZoneLogos[i] = true
//create_logo(g_KnifeZoneOrgins[i])
}
}

stock create_kzring(Origin[3])
{
new shape[4][2] = {{1,1}, {-1,1}, {-1,-1}, {1,-1}}
new x1, y1, x2, y2, height, i, j
new ZoneSize = get_cvar_num("amx_kzsize")

for(j = 0; j < 2; j++)
{
height = (30 * j - 30)
for(i = 0; i < 4; i++)
{
x1 = (shape[i][0] * ZoneSize)
y1 = (shape[i][1] * ZoneSize)
if(i < 3)
{
x2 = (shape[i+1][0] * ZoneSize)
y2 = (shape[i+1][1] * ZoneSize)
}
else
{
x2 = (shape[0][0] * ZoneSize)
y2 = (shape[0][1] * ZoneSize)
}

message_begin(MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY)
write_byte(0)
write_coord(Origin[OriginX] + x1)
write_coord(Origin[OriginY] + y1)
write_coord(Origin[OriginZ] + height)
write_coord(Origin[OriginX] + x2)
write_coord(Origin[OriginY] + y2)
write_coord(Origin[OriginZ] + height)
write_short(sprite_zbeam)
write_byte(0)
write_byte(0)
write_byte(30)
write_byte(15)
write_byte(0)
write_byte(255)
write_byte(0)
write_byte(0)  
write_byte(100)
write_byte(0)
message_end()
}
}
}

_makeZone(id)
{
new iOrigin[3], CurMap[32]
get_user_origin(id, iOrigin, 0)
get_mapname(CurMap, 31)

zoneID = 0
save_origin(CurMap, iOrigin)
load_origins(CurMap)

if(task_exists(TASK_ID))
remove_task(TASK_ID)

set_task(1.0, "task_visuals", TASK_ID, _, _, "b")
}

_removeZones()
{
new MapFile[64], CurMap[32]
get_mapname(CurMap, 31)
format(MapFile, 63, "%s/%s.cfg", g_KnifeZoneDir, CurMap)
if(file_exists(MapFile))
delete_file(MapFile)

if(task_exists(TASK_ID))
remove_task(TASK_ID)

zoneID = 0

for(new i = 0; i < MAX_ZONES; ++i)
{
g_KnifeZoneLogos[i] = false
g_KnifeZoneOrgins[i][OriginX] = 0
g_KnifeZoneOrgins[i][OriginY] = 0
g_KnifeZoneOrgins[i][OriginZ] = 0
}
}
С DRZONES viewtopic.php?f=32&t=52

Идеята е от KnifeZones да се вземе removeIT функцията и да се добави към DRZONES. Или от DRZONES да се вземе създаването на зоната с ъгъл 1 и ъгъл 2


Последно избутана от deadlylord на 29 юни 2018, 10:12.
Zombie BaseBuilder 6.5 [Shop|Spells|Rewards|24/7 Admins] - 93.123.18.45:27015

Отговори

Върни се в “Преработка на плъгини”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта