Първият конкурс за набиране на модератори вече е активен! Посетете раздела за повече информация - цък.

Свързаване на KnifeZones с DRZONES

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Отговори
Потребителски аватар

Автор на темата
deadlylord ZONATAEU
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 568
Регистриран: 04 апр 2017, 16:35
Местоположение: Бургас, България
Получена благодарност: 1 път
Години: 21
Контакти:

Свързаване на KnifeZones с DRZONES

Мнение от deadlylord ZONATAEU » 29 юни 2018, 10:12

Добър ден, можете ли да свържите

Код: Избери всички

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <fakemeta>
#include <engine>

#define MAX_ZONES	5
#define TASK_ID		1234

#define OriginX		0
#define OriginY		1
#define OriginZ		2

new cvar_kzsize
new cvar_kzsizez
new cvar_nadepro

new bool:g_DirExist
new g_ConfigsDir[64]
new g_KnifeZoneDir[64]

new g_ProtectionTime[33]
new bool:g_InTheZone[33]
new g_show_ring

new zoneID,sprite_zbeam
new g_KnifeZoneOrgins[MAX_ZONES][3]
new bool:g_KnifeZoneLogos[MAX_ZONES]

static const PLUGIN_NAME[] 	= "Knife Zone"
static const PLUGIN_AUTHOR[] 	= "Cheap_Suit"
static const PLUGIN_VERSION[]	= "1.6"

public plugin_precache() sprite_zbeam = precache_model("sprites/zbeam4.spr")

public plugin_init()
{
register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
register_cvar(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, FCVAR_SPONLY|FCVAR_SERVER)
register_clcmd("say /zone", "open_KnifeZone", ADMIN_RCON, "Knife Zone Menu")
register_menucmd(register_menuid("Knife Zone Menu"), 1023, "action_KnifeZone")
register_touch("player","func_wall", "removeIT")
cvar_kzsize = register_cvar("amx_kzsize","60")
cvar_kzsizez = register_cvar("amx_kzsizez","50")
cvar_nadepro = register_cvar("amx_kznadepro","1")
g_show_ring = register_cvar("amx_viewzone", "0")

register_forward(FM_TraceLine, "fwd_TraceLine")
register_directory()
}

register_directory()
{
get_configsdir(g_ConfigsDir, 63)
format(g_KnifeZoneDir, 63, "%s/blockbarrier", g_ConfigsDir)

if(!dir_exists(g_KnifeZoneDir))
{
log_amx("Knife Zone directory does not exist")
g_DirExist = false
} 
else 
{
g_DirExist = true

new curMap[32]
get_mapname(curMap, 31)
load_origins(curMap)

set_task(1.0, "task_visuals", TASK_ID, _, _, "b")
}
}

public open_KnifeZone(id, level, cid)
{
if(!cmd_access(id, level, cid, 1))
return PLUGIN_HANDLED

if(!g_DirExist) 
console_print(id, "Knife Zone directory does not exist")
else
display_KnifeZone(id)

return PLUGIN_HANDLED
}

public display_KnifeZone(id)
{
new menuBody[512]
new len = format(menuBody, 511, "\rBaseBuild Remover Block's^n")
len += format(menuBody[len], 511-len, "^n\y1.\wCreate a zone")
len += format(menuBody[len], 511-len, "^n\y2.\wRemove all zones^n^n^n")
len += format(menuBody[len], 511-len, "^n\r0.\dExit menu")

new keys = (1<<0|1<<1|1<<9)
show_menu(id, keys, menuBody, -1, "Knife Zone Menu")	
}

public action_KnifeZone(id, key)
{
switch(key) 
{
case 0:	
{
if(zoneID >= MAX_ZONES)
{
client_print(id, print_chat, "Max Knife Zones reached")
return PLUGIN_HANDLED
}

if(!is_user_alive(id)) 
{
client_print(id, print_chat, "You have to be alive to make a knife zone")
return PLUGIN_HANDLED
}

_makeZone(id)
display_KnifeZone(id)
client_print(id, print_chat, "knife zone created")
}			
case 1: 
{
_removeZones()
display_KnifeZone(id)
client_print(id, print_chat, "All Knife Zones removed")
}
}
return PLUGIN_HANDLED
}

public fwd_TraceLine(Float:v1[3], Float:v2[3], noMonsters, id)
{  
if(!is_user_alive(id))
return FMRES_IGNORED

new victim = get_tr(TR_pHit)
if(!is_user_alive(victim))
return FMRES_IGNORED

new tmp[2], weapon = get_user_weapon(victim, tmp[0], tmp[1]) 
if(weapon == CSW_KNIFE && g_InTheZone[victim])
set_tr(TR_flFraction, 1.0)

return FMRES_IGNORED
}

public client_PreThink(id)
{
if(!task_exists(TASK_ID) || !is_user_alive(id)) 
{
g_ProtectionTime[id] = -1
g_InTheZone[id] = false

return PLUGIN_CONTINUE
}

if(!check_origin(id))
{
g_InTheZone[id] = false
g_ProtectionTime[id] = -1

return PLUGIN_CONTINUE
}

g_InTheZone[id] = true

return PLUGIN_CONTINUE
}

public removeIT(id,ent)
{
if(check_origin(id) && is_valid_ent(ent))
engfunc(EngFunc_SetOrigin, ent, Float:{ 0.0, 0.0, 0.0 })
}

stock check_origin(id)
{
new iOrigin[3]
get_user_origin(id, iOrigin, 0)

for(new i = 0; i < MAX_ZONES; ++i)
{
if((g_KnifeZoneOrgins[i][OriginX] == 0) 
&& (g_KnifeZoneOrgins[i][OriginY] == 0) 
&& g_KnifeZoneOrgins[i][OriginZ] == 0)
continue

new ZoneSizeX = get_pcvar_num(cvar_kzsize)
new ZoneSizeY = get_pcvar_num(cvar_kzsize)
new ZoneSizeZ = get_pcvar_num(cvar_kzsizez)

if((g_KnifeZoneOrgins[i][OriginX] - iOrigin[0] > ZoneSizeX) || (g_KnifeZoneOrgins[i][OriginX] - iOrigin[0] < -ZoneSizeX) 
|| (g_KnifeZoneOrgins[i][OriginY] - iOrigin[1] > ZoneSizeY) || (g_KnifeZoneOrgins[i][OriginY] - iOrigin[1] < -ZoneSizeY)
|| (g_KnifeZoneOrgins[i][OriginZ] - iOrigin[2] > ZoneSizeZ) || (g_KnifeZoneOrgins[i][OriginZ] - iOrigin[2] < -ZoneSizeZ))
continue

return true
}
return false
}

stock check_GrenadeOrigin(Origin[3])
{	
new Ent = -1
while((Ent = find_ent_by_class(Ent, "grenade")))
{
new szModel[32]
entity_get_string(Ent, EV_SZ_model, szModel, 31)
if(equal(szModel, "models/w_smokegrenade.mdl") 
|| equal(szModel, "models/w_hegrenade.mdl") 
|| equal(szModel, "models/w_flashbang.mdl"))
{
new Float:vOrigin[3], iOrigin[3]
entity_get_vector(Ent, EV_VEC_origin, vOrigin)
FVecIVec(vOrigin, iOrigin)

if(get_distance(iOrigin, Origin) <= get_pcvar_num(cvar_kzsize))
remove_entity(Ent)
}
}
}

load_origins(mapname[])
{
new mapFile[64]
format(mapFile, 63, "%s/%s.cfg", g_KnifeZoneDir, mapname)

if(!file_exists(mapFile)) 
{
server_print("There are no Knife Zone(s) for %s", mapname)
return PLUGIN_CONTINUE
}

new Text[64], Line = 0, Len = 0
while(read_file(mapFile, Line++, Text, 63, Len))
{
if((Text[0]==';') || !Len)
continue

if(zoneID >= MAX_ZONES)
{
log_amx("Max Knife Zones reached, increase MAX_ZONES")
break
}

new iOrigin[3][16]
parse(Text, iOrigin[OriginX], 15, iOrigin[OriginY], 15, iOrigin[OriginZ], 15)

g_KnifeZoneOrgins[zoneID][OriginX] = str_to_num(iOrigin[OriginX])
g_KnifeZoneOrgins[zoneID][OriginY] = str_to_num(iOrigin[OriginY])
g_KnifeZoneOrgins[zoneID][OriginZ] = str_to_num(iOrigin[OriginZ])

zoneID += 1
}
return PLUGIN_CONTINUE
}

save_origin(mapname[], Origin[3])
{
new mapFile[64], Text[64]
format(mapFile, 63, "%s/%s.cfg", g_KnifeZoneDir, mapname)
if(!file_exists(mapFile)) 
{
new Comments[64]
format(Comments, 63, "; Knife Zone origins for %s", mapname)
write_file(mapFile, Comments, -1)
}

format(Text, 64, "%i %i %i", Origin[OriginX], Origin[OriginY], Origin[OriginZ])
write_file(mapFile, Text, -1)
}

public task_visuals()
{
for(new i = 0; i < MAX_ZONES; ++i)
{
if((g_KnifeZoneOrgins[i][OriginX] == 0) 
&& (g_KnifeZoneOrgins[i][OriginY] == 0) 
&& g_KnifeZoneOrgins[i][OriginZ] == 0)
continue

if(get_pcvar_num(g_show_ring))
create_kzring(g_KnifeZoneOrgins[i])

if(get_pcvar_num(cvar_nadepro))
check_GrenadeOrigin(g_KnifeZoneOrgins[i])

if(!g_KnifeZoneLogos[i]) 
g_KnifeZoneLogos[i] = true
//create_logo(g_KnifeZoneOrgins[i])
}
}

stock create_kzring(Origin[3])
{
new shape[4][2] = {{1,1}, {-1,1}, {-1,-1}, {1,-1}}
new x1, y1, x2, y2, height, i, j
new ZoneSize = get_cvar_num("amx_kzsize")

for(j = 0; j < 2; j++)
{
height = (30 * j - 30)
for(i = 0; i < 4; i++)
{
x1 = (shape[i][0] * ZoneSize)
y1 = (shape[i][1] * ZoneSize)
if(i < 3)
{
x2 = (shape[i+1][0] * ZoneSize)
y2 = (shape[i+1][1] * ZoneSize)
}
else
{
x2 = (shape[0][0] * ZoneSize)
y2 = (shape[0][1] * ZoneSize)
}

message_begin(MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY)
write_byte(0)
write_coord(Origin[OriginX] + x1)
write_coord(Origin[OriginY] + y1)
write_coord(Origin[OriginZ] + height)
write_coord(Origin[OriginX] + x2)
write_coord(Origin[OriginY] + y2)
write_coord(Origin[OriginZ] + height)
write_short(sprite_zbeam)
write_byte(0)
write_byte(0)
write_byte(30)
write_byte(15)
write_byte(0)
write_byte(255)
write_byte(0)
write_byte(0)  
write_byte(100)
write_byte(0)
message_end()
}
}
}

_makeZone(id)
{
new iOrigin[3], CurMap[32]
get_user_origin(id, iOrigin, 0)
get_mapname(CurMap, 31)

zoneID = 0
save_origin(CurMap, iOrigin)
load_origins(CurMap)

if(task_exists(TASK_ID))
remove_task(TASK_ID)

set_task(1.0, "task_visuals", TASK_ID, _, _, "b")
}

_removeZones()
{
new MapFile[64], CurMap[32]
get_mapname(CurMap, 31)
format(MapFile, 63, "%s/%s.cfg", g_KnifeZoneDir, CurMap)
if(file_exists(MapFile))
delete_file(MapFile)

if(task_exists(TASK_ID))
remove_task(TASK_ID)

zoneID = 0

for(new i = 0; i < MAX_ZONES; ++i)
{
g_KnifeZoneLogos[i] = false
g_KnifeZoneOrgins[i][OriginX] = 0
g_KnifeZoneOrgins[i][OriginY] = 0
g_KnifeZoneOrgins[i][OriginZ] = 0
}
}
С DRZONES viewtopic.php?f=32&t=52

Идеята е от KnifeZones да се вземе removeIT функцията и да се добави към DRZONES. Или от DRZONES да се вземе създаването на зоната с ъгъл 1 и ъгъл 2


Последно избутана от deadlylord на 29 юни 2018, 10:12.

Отговори

Върни се в “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост