Проблем с plmenu_ad_base

Въпроси и проблеми свързани с AMXModX.
Заключено
Аватар
YankoNL
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 78
Регистриран на: 06 Апр 2017, 09:07
Местоположение: Варна
Се отблагодари: 15 пъти
Получена благодарност: 1 път

Проблем с plmenu_ad_base

Мнение от YankoNL » 06 Апр 2021, 13:47

Здравейте,
имам проблем с плъгина plmenu_ad_base. Реших да си направя всички команди цсетни, обаче като сменям отбор от Transfer Menu-то в чата отборите биват заместени от числа.... :headbang: :headbang:

Ето така: :censored:
към СТ "[AMXX] YankoNL has transfered YankoNL to 67" към Spec "[AMXX] YankoNL has transfered YankoNL to 83" към Т "[AMXX] YankoNL has transfered YankoNL to 84"

Ето кода на плъгина:

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <cromchat>

/** skip autoloading since it's optional */
#define AMXMODX_NOAUTOLOAD
#include <cstrike>

new g_menuPosition[33]
new g_menuPlayers[33][32]
new g_menuPlayersNum[33]
new g_menuOption[33]
new g_menuSettings[33]

new g_menuSelect[33][64]
new g_menuSelectNum[33]

#define MAX_CLCMDS 24

new g_clcmdName[MAX_CLCMDS][32]
new g_clcmdCmd[MAX_CLCMDS][64]
new g_clcmdMisc[MAX_CLCMDS][2]
new g_clcmdNum

new g_coloredMenus
new g_cstrike = 0

new Array:g_bantimes;
new Array:g_slapsettings;

new g_CSTeamNames[3][] = {
	"T",
	"CT",
	"SPEC"
}
new g_CSTeamNumbers[3][] = {
	"1",
	"2",
	"6"
}
new g_CSTeamiNumbers[3] = {
	1,
	2,
	6
}

new g_ban_player[33];


public plugin_natives()
{
	set_module_filter("module_filter")
	set_native_filter("native_filter")
}

public plugin_init()
{
	register_plugin("Players Menu", AMXX_VERSION_STR, "AMXX Dev Team")
	register_dictionary("common.txt")
	register_dictionary("admincmd.txt")
	register_dictionary("plmenu.txt")
	
	CC_SetPrefix("&x04[&x03DIGITAL-GAMING&x04]")

	register_clcmd("amx_kickmenu", "cmdKickMenu", ADMIN_KICK, "- displays kick menu")
	register_clcmd("amx_banmenu", "cmdBanMenu", ADMIN_BAN, "- displays ban menu")
	register_clcmd("amx_slapmenu", "cmdSlapMenu", ADMIN_SLAY, "- displays slap/slay menu")
	register_clcmd("amx_teammenu", "cmdTeamMenu", ADMIN_LEVEL_A, "- displays team menu")
	register_clcmd("amx_clcmdmenu", "cmdClcmdMenu", ADMIN_LEVEL_A, "- displays client cmds menu")
	register_clcmd("amx_banreason", "CmdBanReason", ADMIN_BAN, "<reason>");

	register_menucmd(register_menuid("Ban Menu"), 1023, "actionBanMenu")
	register_menucmd(register_menuid("Kick Menu"), 1023, "actionKickMenu")
	register_menucmd(register_menuid("Slap/Slay Menu"), 1023, "actionSlapMenu")
	register_menucmd(register_menuid("Team Menu"), 1023, "actionTeamMenu")
	register_menucmd(register_menuid("Client Cmds Menu"), 1023, "actionClcmdMenu")
	
	
	g_bantimes = ArrayCreate();
	// Load up the old default values
	ArrayPushCell(g_bantimes, 0);
	ArrayPushCell(g_bantimes, 5);
	ArrayPushCell(g_bantimes, 10);
	ArrayPushCell(g_bantimes, 15);
	ArrayPushCell(g_bantimes, 30);
	ArrayPushCell(g_bantimes, 45);
	ArrayPushCell(g_bantimes, 60);
	
	
	g_slapsettings = ArrayCreate();
	// Old default values
	ArrayPushCell(g_slapsettings, 0); // First option is ignored - it is slay
	ArrayPushCell(g_slapsettings, 0); // slap 0 damage
	ArrayPushCell(g_slapsettings, 1);
	ArrayPushCell(g_slapsettings, 5);
	
	
	register_srvcmd("amx_plmenu_bantimes", "plmenu_setbantimes");
	register_srvcmd("amx_plmenu_slapdmg", "plmenu_setslapdmg");

	g_coloredMenus = colored_menus()

	new clcmds_ini_file[64]
	get_configsdir(clcmds_ini_file, 63)
	format(clcmds_ini_file, 63, "%s/clcmds.ini", clcmds_ini_file)
	load_settings(clcmds_ini_file)

	if (module_exists("cstrike"))
		g_cstrike = 1
}
public plmenu_setbantimes()
{
	new buff[32];
	new args = read_argc();
	
	if (args <= 1)
	{
		server_print("usage: amx_plmenu_bantimes <time1> [time2] [time3] ...");
		server_print("  use time of 0 for permanent.");
		
		return;
	}
	
	ArrayClear(g_bantimes);
	
	for (new i = 1; i < args; i++)
	{
		read_argv(i, buff, charsmax(buff));
		
		ArrayPushCell(g_bantimes, str_to_num(buff));
		
	}
	
}
public plmenu_setslapdmg()
{
	new buff[32];
	new args = read_argc();
	
	if (args <= 1)
	{
		server_print("usage: amx_plmenu_slapdmg <dmg1> [dmg2] [dmg3] ...");
		server_print("  slay is automatically set for the first value.");
		
		return;
	}
	
	ArrayClear(g_slapsettings);
	
	ArrayPushCell(g_slapsettings, 0); // compensate for slay
	
	for (new i = 1; i < args; i++)
	{
		read_argv(i, buff, charsmax(buff));
		
		ArrayPushCell(g_slapsettings, str_to_num(buff));
		
	}
	
}
public module_filter(const module[])
{
	if (equali(module, "cstrike"))
		return PLUGIN_HANDLED
	
	return PLUGIN_CONTINUE
}

public native_filter(const name[], index, trap)
{
	if (!trap)
		return PLUGIN_HANDLED
		
	return PLUGIN_CONTINUE
}

/* Ban menu */

public client_disconnected(id)
{
	g_ban_player[id] = 0;
}

public CmdBanReason(id)
{
	new player = g_ban_player[id];
	
	if( !player ) return PLUGIN_HANDLED;
	
	new reason[128];
	read_args(reason, sizeof(reason) - 1);
	remove_quotes(reason);
	
	new name[32], name2[32], authid[32], authid2[32]

	get_user_name(player, name2, 31)
	get_user_authid(id, authid, 31)
	get_user_authid(player, authid2, 31)
	get_user_name(id, name, 31)
	
	new userid2 = get_user_userid(player)

	log_amx("Ban: ^"%s<%d><%s><>^" ban and kick ^"%s<%d><%s><>^" (minutes ^"%d^") (reason ^"%s^")", name, get_user_userid(id), authid, name2, userid2, authid2, g_menuSettings[id], reason)

	if ( !equal("STEAM_0:", authid2, 8))
	{
		client_cmd(id, "amx_banip #%i %i ^"%s^"", userid2, g_menuSettings[id], reason);
	}
	else
	{
		client_cmd(id, "amx_ban #%i %i ^"%s^"", userid2, g_menuSettings[id], reason);
	}

	server_exec()
	
	g_ban_player[id] = 0;

	displayBanMenu(id, g_menuPosition[id])
	
	return PLUGIN_HANDLED;
}

public actionBanMenu(id, key)
{
	switch (key)
	{
		case 7:
		{
			/* BEGIN OF CHANGES BY MISTAGEE ADDED A FEW MORE OPTIONS */
			
			++g_menuOption[id]
			g_menuOption[id] %= ArraySize(g_bantimes);

			g_menuSettings[id] = ArrayGetCell(g_bantimes, g_menuOption[id]);

			displayBanMenu(id, g_menuPosition[id])
		}
		case 8: displayBanMenu(id, ++g_menuPosition[id])
		case 9: displayBanMenu(id, --g_menuPosition[id])
		default:
		{
			g_ban_player[id] = g_menuPlayers[id][g_menuPosition[id] * 7 + key]
			
			client_cmd(id, "messagemode amx_banreason");
			
			CC_SendMessage(id, "Type in the reason for banning this player.");
			
			
			/*new name[32], name2[32], authid[32], authid2[32]
		
			get_user_name(player, name2, 31)
			get_user_authid(id, authid, 31)
			get_user_authid(player, authid2, 31)
			get_user_name(id, name, 31)
			
			new userid2 = get_user_userid(player)

			log_amx("Ban: ^"%s<%d><%s><>^" ban and kick ^"%s<%d><%s><>^" (minutes ^"%d^")", name, get_user_userid(id), authid, name2, userid2, authid2, g_menuSettings[id])

			if (g_menuSettings[id]==0) // permanent
			{
				new maxpl = get_maxplayers();
				for (new i = 1; i <= maxpl; i++)
				{
					show_activity_id(i, id, name, "%L %s %L", i, "BAN", name2, i, "PERM");
				}
			}
			else
			{
				new tempTime[32];
				formatex(tempTime,sizeof(tempTime)-1,"%d",g_menuSettings[id]);
				new maxpl = get_maxplayers();
				for (new i = 1; i <= maxpl; i++)
				{
					show_activity_id(i, id, name, "%L %s %L", i, "BAN", name2, i, "FOR_MIN", tempTime);
				}
			}
			// ---------- check for Steam ID added by MistaGee -------------------- 
			// IF AUTHID == 4294967295 OR VALVE_ID_LAN OR HLTV, BAN PER IP TO NOT BAN EVERYONE
			
			if (equal("4294967295", authid2)
				|| equal("HLTV", authid2)
				|| equal("STEAM_ID_LAN", authid2)
				|| equali("VALVE_ID_LAN", authid2))
			{
				// END OF MODIFICATIONS BY MISTAGEE 
				server_cmd("amx_banip #%i %i ^"Banned From Menu^"", userid2, g_menuSettings[id]);
			}
			else
			{
				server_cmd("amx_ban #%i %i ^"Banned From Menu^"", userid2, g_menuSettings[id]);
			}

			server_exec()

			displayBanMenu(id, g_menuPosition[id])*/
		}
	}
	
	return PLUGIN_HANDLED
}

displayBanMenu(id, pos)
{
	if (pos < 0)
		return

	get_players(g_menuPlayers[id], g_menuPlayersNum[id])

	new menuBody[512]
	new b = 0
	new i
	new name[32]
	new start = pos * 7

	if (start >= g_menuPlayersNum[id])
		start = pos = g_menuPosition[id] = 0

	new len = format(menuBody, 511, g_coloredMenus ? "\y%L\R%d/%d^n\w^n" : "%L %d/%d^n^n", id, "BAN_MENU", pos + 1, (g_menuPlayersNum[id] / 7 + ((g_menuPlayersNum[id] % 7) ? 1 : 0)))
	new end = start + 7
	new keys = MENU_KEY_0|MENU_KEY_8

	if (end > g_menuPlayersNum[id])
		end = g_menuPlayersNum[id]

	for (new a = start; a < end; ++a)
	{
		i = g_menuPlayers[id][a]
		get_user_name(i, name, 31)

		if (is_user_bot(i) || (access(i, ADMIN_IMMUNITY) && i != id))
		{
			++b
			
			if (g_coloredMenus)
				len += format(menuBody[len], 511-len, "\d%d. %s^n\w", b, name)
			else
				len += format(menuBody[len], 511-len, "#. %s^n", name)
		} else {
			keys |= (1<<b)
				
			if (is_user_admin(i))
				len += format(menuBody[len], 511-len, g_coloredMenus ? "%d. %s \r*^n\w" : "%d. %s *^n", ++b, name)
			else
				len += format(menuBody[len], 511-len, "%d. %s^n", ++b, name)
		}
	}

	if (g_menuSettings[id])
	{
		new banLength[32]
		if (timeToString(g_menuSettings[id], banLength, 31))
			len += format(menuBody[len], 511-len, "^n8. Ban for %s^n", banLength)
		else
			len += format(menuBody[len], 511-len, "^n8. %L^n", id, "BAN_FOR_MIN", g_menuSettings[id])
	}
	else
		len += format(menuBody[len], 511-len, "^n8. %L^n", id, "BAN_PERM")

	if (end != g_menuPlayersNum[id])
	{
		format(menuBody[len], 511-len, "^n9. %L...^n0. %L", id, "MORE", id, pos ? "BACK" : "EXIT")
		keys |= MENU_KEY_9
	}
	else
		format(menuBody[len], 511-len, "^n0. %L", id, pos ? "BACK" : "EXIT")

	show_menu(id, keys, menuBody, -1, "Ban Menu")
}

timeToString(minutes, output[], len)
{
	new hours = minutes / 60;
	minutes %= 60;
	
	new days = hours / 24;
	hours %= 24;
	
	new ret
	
	if (days)
		ret += formatex(output[ret], len-ret, "%s%d day%s", ret ? ", " : "", days, (days == 1) ? "" : "s")
	
	if (hours)
		ret += formatex(output[ret], len-ret, "%s%d hour%s", ret ? ", " : "", hours, (hours == 1) ? "" : "s")
	
	if (minutes)
		ret += formatex(output[ret], len-ret, "%s%d minute%s", ret ? ", " : "", minutes, (minutes == 1) ? "" : "s")
	
	return ret
}

public cmdBanMenu(id, level, cid)
{
	if (!cmd_access(id, level, cid, 1))
		return PLUGIN_HANDLED

	g_menuOption[id] = 0
	
	if (ArraySize(g_bantimes) > 0)
	{
		g_menuSettings[id] = ArrayGetCell(g_bantimes, g_menuOption[id]);
	}
	else
	{
		// should never happen, but failsafe
		g_menuSettings[id] = 0
	}
	displayBanMenu(id, g_menuPosition[id] = 0)

	return PLUGIN_HANDLED
}

/* Slap/Slay */

public actionSlapMenu(id, key)
{
	switch (key)
	{
		case 7:
		{
			++g_menuOption[id]
			
			g_menuOption[id] %= ArraySize(g_slapsettings);
			
			g_menuSettings[id] = ArrayGetCell(g_slapsettings, g_menuOption[id]);
			
			displaySlapMenu(id, g_menuPosition[id]);
		}
		case 8: displaySlapMenu(id, ++g_menuPosition[id])
		case 9: displaySlapMenu(id, --g_menuPosition[id])
		default:
		{
			new player = g_menuPlayers[id][g_menuPosition[id] * 7 + key]
			new name2[32]
			
			get_user_name(player, name2, 31)

			if (!is_user_alive(player))
			{
				CC_SendMessage(id, "%L", id, "CANT_PERF_DEAD", name2)
				displaySlapMenu(id, g_menuPosition[id])
				return PLUGIN_HANDLED
			}

			new authid[32], authid2[32], name[32]

			get_user_authid(id, authid, 31)
			get_user_authid(player, authid2, 31)
			get_user_name(id, name, 31)

			if (g_menuOption[id])
			{
				log_amx("Cmd: ^"%s<%d><%s><>^" slap with %d damage ^"%s<%d><%s><>^"", name, get_user_userid(id), authid, g_menuSettings[id], name2, get_user_userid(player), authid2)

				show_activity_key("ADMIN_SLAP_1", "ADMIN_SLAP_2", name, name2, g_menuSettings[id]);
			} else {
				log_amx("Cmd: ^"%s<%d><%s><>^" slay ^"%s<%d><%s><>^"", name, get_user_userid(id), authid, name2, get_user_userid(player), authid2)
				
				show_activity_key("ADMIN_SLAY_1", "ADMIN_SLAY_2", name, name2);
			}

			if (g_menuOption[id])
				user_slap(player, (get_user_health(player) > g_menuSettings[id]) ? g_menuSettings[id] : 0)
			else
				user_kill(player)

			displaySlapMenu(id, g_menuPosition[id])
		}
	}
	
	return PLUGIN_HANDLED
}

displaySlapMenu(id, pos)
{
	if (pos < 0)
		return

	get_players(g_menuPlayers[id], g_menuPlayersNum[id])

	new menuBody[512]
	new b = 0
	new i
	new name[32], team[4]
	new start = pos * 7

	if (start >= g_menuPlayersNum[id])
		start = pos = g_menuPosition[id] = 0

	new len = format(menuBody, 511, g_coloredMenus ? "\y%L\R%d/%d^n\w^n" : "%L %d/%d^n^n", id, "SLAP_SLAY_MENU", pos + 1, (g_menuPlayersNum[id] / 7 + ((g_menuPlayersNum[id] % 7) ? 1 : 0)))
	new end = start + 7
	new keys = MENU_KEY_0|MENU_KEY_8

	if (end > g_menuPlayersNum[id])
		end = g_menuPlayersNum[id]

	for (new a = start; a < end; ++a)
	{
		i = g_menuPlayers[id][a]
		get_user_name(i, name, 31)
		
		if (g_cstrike)
		{
			if (cs_get_user_team(i) == CS_TEAM_T)
			{
				copy(team, 3, "TE")
			}
			else if (cs_get_user_team(i) == CS_TEAM_CT)
			{
				copy(team, 3, "CT")
			} else {
				get_user_team(i, team, 3)
			}
		} else {
			get_user_team(i, team, 3)
		}

		if (!is_user_alive(i) || (access(i, ADMIN_IMMUNITY) && i != id))
		{
			++b
		
			if (g_coloredMenus)
				len += format(menuBody[len], 511-len, "\d%d. %s\R%s^n\w", b, name, team)
			else
				len += format(menuBody[len], 511-len, "#. %s  %s^n", name, team)		
		} else {
			keys |= (1<<b)
				
			if (is_user_admin(i))
				len += format(menuBody[len], 511-len, g_coloredMenus ? "%d. %s \r*\y\R%s^n\w" : "%d. %s *  %s^n", ++b, name, team)
			else
				len += format(menuBody[len], 511-len, g_coloredMenus ? "%d. %s\y\R%s^n\w" : "%d. %s  %s^n", ++b, name, team)
		}
	}

	if (g_menuOption[id])
		len += format(menuBody[len], 511-len, "^n8. %L^n", id, "SLAP_WITH_DMG", g_menuSettings[id])
	else
		len += format(menuBody[len], 511-len, "^n8. %L^n", id, "SLAY")

	if (end != g_menuPlayersNum[id])
	{
		format(menuBody[len], 511-len, "^n9. %L...^n0. %L", id, "MORE", id, pos ? "BACK" : "EXIT")
		keys |= MENU_KEY_9
	}
	else
		format(menuBody[len], 511-len, "^n0. %L", id, pos ? "BACK" : "EXIT")

	show_menu(id, keys, menuBody, -1, "Slap/Slay Menu")
}

public cmdSlapMenu(id, level, cid)
{
	if (!cmd_access(id, level, cid, 1))
		return PLUGIN_HANDLED

	g_menuOption[id] = 0
	if (ArraySize(g_slapsettings) > 0)
	{
		g_menuSettings[id] = ArrayGetCell(g_slapsettings, g_menuOption[id]);
	}
	else
	{
		// should never happen, but failsafe
		g_menuSettings[id] = 0
	}

	displaySlapMenu(id, g_menuPosition[id] = 0)

	return PLUGIN_HANDLED
}

/* Kick */

public actionKickMenu(id, key)
{
	switch (key)
	{
		case 8: displayKickMenu(id, ++g_menuPosition[id])
		case 9: displayKickMenu(id, --g_menuPosition[id])
		default:
		{
			new player = g_menuPlayers[id][g_menuPosition[id] * 8 + key]
			new authid[32], authid2[32], name[32], name2[32]
			
			get_user_authid(id, authid, 31)
			get_user_authid(player, authid2, 31)
			get_user_name(id, name, 31)
			get_user_name(player, name2, 31)
			
			new userid2 = get_user_userid(player)

			log_amx("Kick: ^"%s<%d><%s><>^" kick ^"%s<%d><%s><>^"", name, get_user_userid(id), authid, name2, userid2, authid2)

			show_activity_key("ADMIN_KICK_1", "ADMIN_KICK_2", name, name2);

			
			server_cmd("kick #%d", userid2)
			server_exec()

			displayKickMenu(id, g_menuPosition[id])
		}
	}

	return PLUGIN_HANDLED
}

displayKickMenu(id, pos)
{
	if (pos < 0)
		return

	get_players(g_menuPlayers[id], g_menuPlayersNum[id])

	new menuBody[512]
	new b = 0
	new i
	new name[32]
	new start = pos * 8

	if (start >= g_menuPlayersNum[id])
		start = pos = g_menuPosition[id] = 0

	new len = format(menuBody, 511, g_coloredMenus ? "\y%L\R%d/%d^n\w^n" : "%L %d/%d^n^n", id, "KICK_MENU", pos + 1, (g_menuPlayersNum[id] / 8 + ((g_menuPlayersNum[id] % 8) ? 1 : 0)))
	new end = start + 8
	new keys = MENU_KEY_0

	if (end > g_menuPlayersNum[id])
		end = g_menuPlayersNum[id]

	for (new a = start; a < end; ++a)
	{
		i = g_menuPlayers[id][a]
		get_user_name(i, name, 31)

		if (access(i, ADMIN_IMMUNITY) && i != id)
		{
			++b
		
			if (g_coloredMenus)
				len += format(menuBody[len], 511-len, "\d%d. %s^n\w", b, name)
			else
				len += format(menuBody[len], 511-len, "#. %s^n", name)
		} else {
			keys |= (1<<b)
				
			if (is_user_admin(i))
				len += format(menuBody[len], 511-len, g_coloredMenus ? "%d. %s \r*^n\w" : "%d. %s *^n", ++b, name)
			else
				len += format(menuBody[len], 511-len, "%d. %s^n", ++b, name)
		}
	}

	if (end != g_menuPlayersNum[id])
	{
		format(menuBody[len], 511-len, "^n9. %L...^n0. %L", id, "MORE", id, pos ? "BACK" : "EXIT")
		keys |= MENU_KEY_9
	}
	else
		format(menuBody[len], 511-len, "^n0. %L", id, pos ? "BACK" : "EXIT")

	show_menu(id, keys, menuBody, -1, "Kick Menu")
}

public cmdKickMenu(id, level, cid)
{
	if (cmd_access(id, level, cid, 1))
		displayKickMenu(id, g_menuPosition[id] = 0)

	return PLUGIN_HANDLED
}

/* Team menu */

public actionTeamMenu(id, key)
{
	switch (key)
	{
		case 7:
		{
			g_menuOption[id] = (g_menuOption[id] + 1) % (g_cstrike ? 3 : 2);
			displayTeamMenu(id, g_menuPosition[id])
		}
		case 8: displayTeamMenu(id, ++g_menuPosition[id])
		case 9: displayTeamMenu(id, --g_menuPosition[id])
		default:
		{
			new player = g_menuPlayers[id][g_menuPosition[id] * 7 + key]
			new authid[32], authid2[32], name[32], name2[32]

			get_user_name(player, name2, 31)
			get_user_authid(id, authid, 31)
			get_user_authid(player, authid2, 31)
			get_user_name(id, name, 31)
				
			log_amx("Cmd: ^"%s<%d><%s><>^" transfer ^"%s<%d><%s><>^" (team ^"%s^")", name, get_user_userid(id), authid, name2, get_user_userid(player), authid2, g_menuOption[id] ? "TERRORIST" : "CT")

			show_activity_key("ADMIN_TRANSF_1", "ADMIN_TRANSF_2", name, name2, g_CSTeamNames[g_menuOption[id] % 3]);

			if (g_cstrike)
			{
				if (is_user_alive(player))
				{
					new deaths = cs_get_user_deaths(player)
					user_kill(player, 1)
					cs_set_user_deaths(player, deaths)
				}
				// This modulo math just aligns the option to the CsTeams-corresponding number
				cs_set_user_team(player, (g_menuOption[id] % 3) + 1)
				cs_reset_user_model(player)
			} else {
				new limit_setting = get_cvar_num("mp_limitteams")
				
				set_cvar_num("mp_limitteams", 0)
				engclient_cmd(player, "jointeam", g_CSTeamNumbers[g_menuOption[id] % 2])
				engclient_cmd(player, "joinclass", "1")
				set_cvar_num("mp_limitteams", limit_setting)
			}

			displayTeamMenu(id, g_menuPosition[id])
		}
	}
	
	return PLUGIN_HANDLED
}

displayTeamMenu(id, pos)
{
	if (pos < 0)
		return

	get_players(g_menuPlayers[id], g_menuPlayersNum[id])

	new menuBody[512]
	new b = 0
	new i, iteam
	new name[32], team[4]
	new start = pos * 7

	if (start >= g_menuPlayersNum[id])
		start = pos = g_menuPosition[id] = 0

	new len = format(menuBody, 511, g_coloredMenus ? "\y%L\R%d/%d^n\w^n" : "%L %d/%d^n^n", id, "TEAM_MENU", pos + 1, (g_menuPlayersNum[id] / 7 + ((g_menuPlayersNum[id] % 7) ? 1 : 0)))
	new end = start + 7
	new keys = MENU_KEY_0|MENU_KEY_8

	if (end > g_menuPlayersNum[id])
		end = g_menuPlayersNum[id]

	for (new a = start; a < end; ++a)
	{
		i = g_menuPlayers[id][a]
		get_user_name(i, name, 31)
		
		if (g_cstrike)
		{
			iteam = _:cs_get_user_team(i)
			
			if (iteam == 1)
			{
				copy(team, 3, "TE")
			}
			else if (iteam == 2)
			{
				copy(team, 3, "CT")
			}
			else if (iteam == 3)
			{
				copy(team, 3, "SPE");
				iteam = 6;
			} else {
				iteam = get_user_team(i, team, 3)
			}
		} else {
			iteam = get_user_team(i, team, 3)
		}

		if ((iteam == g_CSTeamiNumbers[g_menuOption[id] % (g_cstrike ? 3 : 2)]) || (access(i, ADMIN_IMMUNITY) && i != id))
		{
			++b
			
			if (g_coloredMenus)
				len += format(menuBody[len], 511-len, "\d%d. %s\R%s^n\w", b, name, team)
			else
				len += format(menuBody[len], 511-len, "#. %s  %s^n", name, team)		
		} else {
			keys |= (1<<b)
				
			if (is_user_admin(i))
				len += format(menuBody[len], 511-len, g_coloredMenus ? "%d. %s \r*\y\R%s^n\w" : "%d. %s *  %s^n", ++b, name, team)
			else
				len += format(menuBody[len], 511-len, g_coloredMenus ? "%d. %s\y\R%s^n\w" : "%d. %s  %s^n", ++b, name, team)
		}
	}

	len += format(menuBody[len], 511-len, "^n8. %L^n", id, "TRANSF_TO", g_CSTeamNames[g_menuOption[id] % (g_cstrike ? 3 : 2)])

	if (end != g_menuPlayersNum[id])
	{
		format(menuBody[len], 511-len, "^n9. %L...^n0. %L", id, "MORE", id, pos ? "BACK" : "EXIT")
		keys |= MENU_KEY_9
	}
	else
		format(menuBody[len], 511-len, "^n0. %L", id, pos ? "BACK" : "EXIT")

	show_menu(id, keys, menuBody, -1, "Team Menu")
}

public cmdTeamMenu(id, level, cid)
{
	if (!cmd_access(id, level, cid, 1))
		return PLUGIN_HANDLED

	g_menuOption[id] = 0

	displayTeamMenu(id, g_menuPosition[id] = 0)

	return PLUGIN_HANDLED
}

/* Client cmds menu */

public actionClcmdMenu(id, key)
{
	switch (key)
	{
		case 7:
		{
			++g_menuOption[id]
			g_menuOption[id] %= g_menuSelectNum[id]
			displayClcmdMenu(id, g_menuPosition[id])
		}
		case 8: displayClcmdMenu(id, ++g_menuPosition[id])
		case 9: displayClcmdMenu(id, --g_menuPosition[id])
		default:
		{
			new player = g_menuPlayers[id][g_menuPosition[id] * 7 + key]
			new flags = g_clcmdMisc[g_menuSelect[id][g_menuOption[id]]][1]
			
			if (is_user_connected(player))
			{
				new command[512], authid[32], name[32], userid[32]
				
				copy(command, charsmax(command), g_clcmdCmd[g_menuSelect[id][g_menuOption[id]]])
				get_user_authid(player, authid, 31)
				get_user_name(player, name, 31)
				num_to_str(get_user_userid(player), userid, 31)
				
				replace(command, charsmax(command), "%userid%", userid)
				replace(command, charsmax(command), "%authid%", authid)
				replace(command, charsmax(command), "%name%", name)
				
				if (flags & 1)
				{
					server_cmd("%s", command)
					server_exec()
				} else if (flags & 2)
					client_cmd(id, "%s", command)
				else if (flags & 4)
					client_cmd(player, "%s", command)
			}
			
			if (flags & 8)
				displayClcmdMenu(id, g_menuPosition[id])
		}
	}
	
	return PLUGIN_HANDLED
}

displayClcmdMenu(id, pos)
{
	if (pos < 0)
		return

	get_players(g_menuPlayers[id], g_menuPlayersNum[id])

	new menuBody[512]
	new b = 0
	new i
	new name[32]
	new start = pos * 7

	if (start >= g_menuPlayersNum[id])
		start = pos = g_menuPosition[id] = 0

	new len = format(menuBody, 511, g_coloredMenus ? "\y%L\R%d/%d^n\w^n" : "%L %d/%d^n^n", id, "CL_CMD_MENU", pos + 1, (g_menuPlayersNum[id] / 7 + ((g_menuPlayersNum[id] % 7) ? 1 : 0)))
	new end = start + 7
	new keys = MENU_KEY_0|MENU_KEY_8

	if (end > g_menuPlayersNum[id])
		end = g_menuPlayersNum[id]

	for (new a = start; a < end; ++a)
	{
		i = g_menuPlayers[id][a]
		get_user_name(i, name, 31)

		if (!g_menuSelectNum[id] || (access(i, ADMIN_IMMUNITY) && i != id))
		{
			++b
			
			if (g_coloredMenus)
				len += format(menuBody[len], 511-len, "\d%d. %s^n\w", b, name)
			else
				len += format(menuBody[len], 511-len, "#. %s^n", name)		
		} else {
			keys |= (1<<b)
				
			if (is_user_admin(i))
				len += format(menuBody[len], 511-len, g_coloredMenus ? "%d. %s \r*^n\w" : "%d. %s *^n", ++b, name)
			else
				len += format(menuBody[len], 511-len, "%d. %s^n", ++b, name)
		}
	}

	if (g_menuSelectNum[id])
		len += format(menuBody[len], 511-len, "^n8. %s^n", g_clcmdName[g_menuSelect[id][g_menuOption[id]]])
	else
		len += format(menuBody[len], 511-len, "^n8. %L^n", id, "NO_CMDS")

	if (end != g_menuPlayersNum[id])
	{
		format(menuBody[len], 511-len, "^n9. %L...^n0. %L", id, "MORE", id, pos ? "BACK" : "EXIT")
		keys |= MENU_KEY_9
	}
	else
		format(menuBody[len], 511-len, "^n0. %L", id, pos ? "BACK" : "EXIT")

	show_menu(id, keys, menuBody, -1, "Client Cmds Menu")
}

public cmdClcmdMenu(id, level, cid)
{
	if (!cmd_access(id, level, cid, 1))
		return PLUGIN_HANDLED

	g_menuSelectNum[id] = 0

	for (new a = 0; a < g_clcmdNum; ++a)
		if (access(id, g_clcmdMisc[a][0]))
			g_menuSelect[id][g_menuSelectNum[id]++] = a

	g_menuOption[id] = 0

	displayClcmdMenu(id, g_menuPosition[id] = 0)

	return PLUGIN_HANDLED
}

load_settings(szFilename[])
{
	if (!file_exists(szFilename))
		return 0

	new text[256], szFlags[32], szAccess[32]
	new a, pos = 0

	while (g_clcmdNum < MAX_CLCMDS && read_file(szFilename, pos++, text, 255, a))
	{
		if (text[0] == ';') continue

		if (parse(text, g_clcmdName[g_clcmdNum], 31, g_clcmdCmd[g_clcmdNum], 63, szFlags, 31, szAccess, 31) > 3)
		{
			while (replace(g_clcmdCmd[g_clcmdNum], 63, "\'", "^""))
			{
				// do nothing
			}

			g_clcmdMisc[g_clcmdNum][1] = read_flags(szFlags)
			g_clcmdMisc[g_clcmdNum][0] = read_flags(szAccess)
			g_clcmdNum++
		}
	}

	return 1
}
Ето .txt файла:

Код за потвърждение: Избери целия код

 [en]
ADMIN_BAN_1 = &x04Admin &x01has banned &x07%s
ADMIN_BAN_2 = &x04%s &x01has banned &x07%s
BAN_MENU = Ban Menu
BAN_FOR_MIN = Ban for %d minutes
BAN_PERM = Ban permanently
SLAP_SLAY_MENU = Slap/Slay Menu
SLAP_WITH_DMG = Slap with %d damage
SLAY = Slay
KICK_MENU = Kick Menu
ADMIN_TRANSF_1 = &x04Admin &x01has transfered &x03%s &x01to &x03%d
ADMIN_TRANSF_2 = &x04%s &x01has transfered &x03%s &x01to &x03%d
TEAM_MENU = Team Menu
TRANSF_TO = Transfer to %s
TRANSF_SILENT = Silent Transfer
CL_CMD_MENU = Client Cmds Menu
NO_CMDS = No cmds available
CANT_PERF_PLAYER = That action can't be performed on player "%s" 
Благодаря за помощта предварително! :tnx:

Аватар
menkisa
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 103
Регистриран на: 06 Яну 2020, 15:41
Се отблагодари: 20 пъти
Получена благодарност: 8 пъти

Проблем с plmenu_ad_base

Мнение от menkisa » 06 Апр 2021, 13:56

YankoNL написа:
06 Апр 2021, 13:47
ADMIN_TRANSF_1 = &x04Admin &x01has transfered &x03%s &x01to &x03%d
ADMIN_TRANSF_2 = &x04%s &x01has transfered &x03%s &x01to &x03%d
Защо е сменено на %d ?

Трябва да изглежда така:

ADMIN_TRANSF_1 = &x04Admin &x01has transfered &x03%s &x01to &x03%s ADMIN_TRANSF_2 = &x04Admin %s &x01has transfered &x03%s &x01to &x03%s

Аватар
YankoNL
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 78
Регистриран на: 06 Апр 2017, 09:07
Местоположение: Варна
Се отблагодари: 15 пъти
Получена благодарност: 1 път

Проблем с plmenu_ad_base

Мнение от YankoNL » 06 Апр 2021, 14:47

Оле да.... :headbang: Защото е String! Благодаря не го бях видял. :tnx:
:lock: :lock: :lock:

Заключено
 • Подобни теми
  Отговори
  Преглеждания
   Последно мнение

Обратно към “Поддръжка / Помощ”

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта