get_total_shop_items

Синтаксис

native get_total_shop_items()

Описание

Връща общия брой shop итеми, заредени в момента

Връщаща стойност

Връща общия брой shop итеми, заредени в момента. (int)