setc

Синтаксис

native setc(src[],len,ch);

Употреба

src
Destination string buffer to copy to.
len
Destination buffer length.
ch
Character to set string.

Описание

Sets string with given character.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.