ns_set_ps_spriteframes

Синтаксис

native ns_set_ps_spriteframes(RawPS:system, spriteframes);

Описание

Тази функция няма описание.