operator--

Синтаксис

stock Float:operator--(Float:oper)

Описание

Тази функция няма описание.