operator%

Синтаксис

forward operator%(oper1, Float:oper2);

Описание

Тази функция няма описание.